Adatvédelmi irányelvek

A Pánczél Szolgáltató Kft. szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt a szolgáltatónak a www.granarium.eu címen megtalálható online portálján, másrészt a Granárium Központban történő szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

A www.granarium.eu címen megtalálható online portállal (a továbbiakban: Granárium honlap), valamint a szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a www.granarium.eu címen.

A Pánczél Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. A tájékoztató módosításai a www.granarium.eu honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. A Pánczél Szolgáltató Kft. a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Pánczél Szolgáltató Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Granárium Központ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 1. Definíciók

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt

– közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2.  hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3.  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.  adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.  nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.  adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 1. Alapelvek

A Pánczél Szolgáltató Kft. adatkezelése során Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhozazérintetthozzájárul,vagy
  b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben

– helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a)  felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b)  pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
 1. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges

ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A Pánczél Szolgáltató Kft. a felhasználók, a vendégek, illetve a munkatársak által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során a Pánczél Szolgáltató Kft. rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatokat a szerver korlátlan ideig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Ennek elsődleges célja statisztikai, az új vagy visszatérő felhasználó megkülönböztetésére szolgál, ezen kívül bejelentkezési segítséget nyújt. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

4.2. Akülsőszolgáltatókadatfelvételeahonlapon

A www.granarium.eu honlap html és php kódja a Pánczél Szolgáltató Kft.-től független, külső szerverről érkező, és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani.

4.3. Regisztrációs adatbázis

A Pánczél Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak egy része regisztrációhoz kötött.

A www.granarium.eu honlapon történő sikeres regisztrációval a felhasználónak a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a regisztrációs adatbázisba.

A regisztrációs adatbázisban szereplő, a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja, feljogosítsa az adatkezelőt arra, hogy az érintett részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatait a fent meghatározott célra kezelje.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a szolgáltató – a jelen pontban meghatározott célra – mindaddig kezeli, amíg az érintett írásban akként nem nyilatkozik, hogy az ezen adatoknak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Ez esetben az érintettnek valamennyi adata a regisztrációs adatbázisból törlésre kerül.

A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Pánczél Szolgáltató Kft. részére a regisztráció során átadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a Granárium Központ jogosult, a Granárium Központ marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek. E hozzájárulás alapján a Pánczél Szolgáltató Kft. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy az érintett részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Pánczél Szolgáltató Kft. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja. A marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulás visszavonásának minősül az is, ha az érintett a fentiek szerint visszavonja az ahhoz adott hozzájárulását, hogy személyes adatait a szolgáltató a regisztrációs adatbázis céljára kezelje.

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, jelszavát, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Az érintettnek lehetősége van megadnia törzskártya számát is (amennyiben az érintett ilyennel rendelkezik). A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is lehet lehetőség: hol hallott először a szolgáltatóról, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó a regisztráció során tud nyilatkozni. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges, teljes körű törlését a szolgáltatótól írásban lehet kérni a www.granarium.eu honlapon meghatározott elektronikus elérhetőségen, vagy a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb elérhetőségeken, amely a személyes adatoknak a regisztrációs adatbázis céljára történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

4.4. Hírlevél

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a www.granarium.eu honlapon (nevével és e-mail címével) feliratkozzon a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevélre történő feliratkozásra külön menüpontban, vagy más szolgáltatások igénybevétele során is lehetőség van. A szolgáltató rendszeresen küldött hírlevélben értesíti újdonságairól, aktuális híreiről, ajánlatairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A felhasználó a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásakor, nevének és e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az érintett részére e-mail üzenetek formájában hírlevelét, valamint egyéb ajánlatait, tájékoztatóit megküldje és e célból a felhasználó által megadott személyes adatait kezelje. A jelen pont szerinti adatkezelésre a szolgáltató mindaddig jogosult, míg a felhasználó írásban akként nem nyilatkozik, hogy az adatainak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja.

Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként.

A jelen pont szerinti hírlevél szolgáltatásról a minden hírlevélben megtalálható „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintással lehet leiratkozni. A leiratkozás a felhasználó által megadott e-mail cím jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

4.5. Szobafoglalásiigény

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a www.granarium.eu honlapon elérthető űrlap, illetve külső szállásközvetítő szolgáltatók adatfelvétele (pl. Booking.com, Szallas.hu, HRS.com, Expedia.com, Hotels.com stb.) segítségével, foglalási igényt küldjön. A foglalási igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó – a kívánt foglalás adatain (így különösen: érkezés és távozás dátuma, vendégek létszáma és nevei stb.) túl – megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és esetlegesen bankkártya adatait. Az Internetes visszaélések és csalások megelőzése, illetve az utólagos és egyértelmű beazonosíthatóság érdekében a felhasználók által megadott adatokon túlmenően egyéb technikai adatok (pl. böngésző név, böngésző verzió, operációs rendszer, IP cím, IP típus, IP hálózat, IP host, IP sub, IP igazi, port, proxy, host) is automatikusan továbbításra kerülnek. A foglalási igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó nyilatkozhat akként, hogy feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön pont tárgyalja.

4.6. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szállodai szolgáltatások igénybevételekor a vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az alább meghatározott, kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés

bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: érkezés és távozás dátuma, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, állampolgárság, gépjármű rendszám. A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja.

A vendég a szállodai bejelentőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a Pánczél Szolgáltató Kft. jogosult, azt marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Pánczél Szolgáltató Kft. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

4.7. Rendezvényi szolgáltatások igénybevétele

A (vendéglátóipari) rendezvényi (pl. esküvők, céges rendezvények, családi és baráti összejövetelek stb.) szolgáltatások igénybevételekor a vendég szerződést ír alá (ajánlatot fogad el) és/vagy nyilatkozatot tölt ki.

A dokumentumok aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az alább meghatározott, kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, édesanyja neve, személyi igazolvány szám.

A dokumentumok aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja.

A vendég a dokumentumok aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a Pánczél Szolgáltató Kft. jogosult, azt marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Pánczél Szolgáltató Kft. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

4.8. Ételrendelési igény

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a www.granarium.eu honlapon elérthető űrlap segítségével, ételrendelési (pl. Granárium Menü) igényt küldjön. A megrendelési igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó – a kívánt étel(ek) adatain (így különösen: szolgáltatás dátuma, ételek megnevezése, adagszáma és ára stb.) túl – megadja nevét, e- mail címét, telefonszámát, lakcímét/szállítási címét és esetlegesen bankkártya adatait. Az Internetes visszaélések és csalások megelőzése, illetve az utólagos és egyértelmű beazonosíthatóság érdekében a felhasználók által megadott adatokon túlmenően egyéb technikai adatok (pl. böngésző név, böngésző verzió, operációs rendszer, IP cím, IP típus, IP hálózat, IP host, IP sub, IP igazi, port, proxy, host) is automatikusan továbbításra kerülnek. A megrendelési igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó nyilatkozhat akként, hogy feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön pont tárgyalja.


4.9. Felvételi kérelem
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a www.granarium.eu honlapon elérthető űrlap segítségével, a Granárium Nyugdíjasház szolgáltatásainak igénybevételéhez kérelmet
(felvételi kérelem) küldjön. A felvételi igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó – a szolgáltatást kérelmező adatain (így különösen: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, jelenlegi lakóhely, telefonszám, e-mail cím, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adóazonosító jel, közgyógy igazolvány szám stb.) túl – megadja a legközelebbi hozzátartozó / tartásra kötelezett személy nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét és rokonsági fokát. A felvételi kérelem elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó nyilatkozhat akként, hogy feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön pont tárgyalja.


4.10. A nyugdíjasház szolgáltatásainak igénybevétele


A Granárium Nyugdíjasház szolgáltatásainak igénybevételekor a lakó jelentkezési lapot tölt ki, majd bérleti szerződést köt.
A bérleti szerződés aláírásával a lakó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az alább meghatározott, kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen a bérleti jogviszonnyal, illetve a szociális igazgatással és szociális ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: az igénybe vevő, valamint legközelebbi hozzátartozójának / tartásra kötelezett személyének neve, születési neve, születési helye és ideje és anyja neve. A kötelezően megadandó adatok lakó általi megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
A bérleti szerződés aláírásával a lakó hozzájárul ahhoz is, hogy a jelentkezési lap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja.
A lakó a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a Pánczél Szolgáltató Kft. jogosult, azt marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek.
Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Pánczél Szolgáltató Kft. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja.


4.11. Kapcsolatfelvétel (érdeklődés)


A név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az Internetes visszaélések és csalások megelőzése, illetve az utólagos és egyértelmű
beazonosíthatóság érdekében a felhasználók által megadott adatokon túlmenően egyéb technikai adatok (pl. böngésző név, böngésző verzió, operációs rendszer, IP cím, IP típus, IP hálózat, IP host, IP sub, IP igazi, port, proxy, host) is automatikusan továbbításra kerülnek. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.


4.12. Vevők adatbázisa


A Pánczél Szolgáltató Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődők vagy azt igénybe vevők egy-egy erre utaló konkrét dokumentum (pl. ajánlat, díjbekérő, számla, egyéb számviteli bizonylat) kiállításával bekerülnek a vevők adatbázisába.
A (leendő) vevők a szükséges adataikat személyesen, a velük folytatott kommunikáció során vagy nyomtatványokon, szóban vagy írásban adják meg.
A vevők adatbázisában szereplő, (leendő) vevők által megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az adatkezelő az érintettek részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit, számviteli bizonylatait (pl. díjbekérő, számla) megküldje, illetve velük szerződéses jogviszonyt létesíthessen.
Az adatok megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megadott személyes adatait a fent meghatározott célra kezelje.
A megadott személyes adatokat a szolgáltató – a jelen pontban meghatározott célra – mindaddig kezeli, amíg az érintett írásban akként nem nyilatkozik, hogy az ezen adatoknak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Ez esetben az érintettnek valamennyi adata a vevők adatbázisából törlésre kerül.
A szolgáltató a vevők adatbázisában az érintett magánszemélyek vezeték- és keresztnevét, születési nevét, születési helyét és idejét, édesanyja leánykori nevét, állandó lakcímét, személyi igazolvány számát, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, telefonszámát és e-mail címét kezeli. Az érintettnek lehetősége van megadnia további adatokat is (amennyiben az érintett ezt fontosnak és/vagy szükségesnek tartja). A (leendő) vevők megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a szerződéses jogviszony személyre szabása érdekében további adatok megadására is lehet lehetőség: pl. hol hallott először a cégről/szolgáltatásairól, tanulmányok, iskolai végzettség, szakképesítés, milyen területen dolgozik jelenleg, foglalkozás/munkakör, családi állapot, melyik banknál vezeti a folyószámláját és érdeklődési köre.
A megadott adatok módosítását vagy esetleges, teljes körű törlését a szolgáltatótól írásban lehet kérni a www.granarium.eu honlapon meghatározott elektronikus elérhetőségen, vagy a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb elérhetőségeken, amely a személyes adatoknak a vevők adatbázisának céljára történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.


4.13. Munkatársak személyzeti adatbázisa


A Pánczél Szolgáltató Kft-nél történő munkavégzés regisztrációhoz kötött.
A (leendő) munkatársak munkajogviszonyra történő jelentkezése alkalmával regisztrációs dokumentumokat (pl. dolgozói nyilvántartás adatlapja, önéletrajz, bizonyítványok) töltenek ki és/vagy csatolnak be. A sikeres munkavállalói regisztrációval a (leendő) munkatársak adatai bekerülnek a személyzeti adatbázisába.
A személyzeti adatbázisban szereplő, (leendő) munkatársak által megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az adatkezelő az érintettek részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje, illetve velük szerződéses munkajogviszonyt létesíthessen.
A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatait a fent meghatározott célra kezelje.
A regisztráció során megadott személyes adatokat a szolgáltató – a jelen pontban meghatározott célra – mindaddig kezeli, amíg az érintett írásban akként nem nyilatkozik, hogy az ezen adatoknak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Ez esetben az érintettnek valamennyi adata a személyzeti adatbázisból törlésre kerül.
A szolgáltató a személyzeti adatbázisban az érintett vezeték- és keresztnevét, születési nevét, születési helyét és idejét, édesanyja leánykori nevét, állandó lakcímét, tartózkodási helyét, személyi igazolvány számát, TAJ számát, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, telefonszámát és e-mail címét kezeli. Az érintettnek lehetősége van megadnia további adatokat is (amennyiben az érintett ezt fontosnak és/vagy szükségesnek tartja). A (leendő) munkatársak megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a munkajogviszony személyre szabása érdekében további adatok megadására is lehet lehetőség: pl. hol hallott először a cégről/álláslehetőségről, tanulmányok, iskolai végzettség, szakképesítés, milyen területen dolgozik jelenleg, foglalkozás/munkakör, családi állapot, melyik banknál vezeti a folyószámláját és érdeklődési köre.
A megadott adatok módosítását vagy esetleges, teljes körű törlését a szolgáltatótól írásban lehet kérni a www.granarium.eu honlapon meghatározott elektronikus elérhetőségen, vagy a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb elérhetőségeken, amely a személyes adatoknak a személyzeti adatbázis céljára történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.


4.14. Egyéb adatkezelések


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
A Pánczél Szolgáltató Kft. a hatóságok részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


5. A személyes adatok kezelésének módja, biztonsága


A Pánczél Szolgáltató Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1. a)  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
2. b)  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
3. c)  változatlansága igazolható (adatintegritás);
4. d)  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Pánczél Szolgáltató Kft. szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Pánczél Szolgáltató Kft. az adatkezelés során megőrzi
1. a)  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2. b)  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
3. c)  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Pánczél Szolgáltató Kft. informatikai rendszere, és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az Interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége


* Cégnév: Pánczél Szolgáltató Kft.
* Képviselő és adatvédelmi tisztviselő: Pánczél István, ügyvezető igazgató
* Székhely: 2524 Nagysáp, Granárium domb 3.
* Cégjegyzékszám: 11-09-013259
* Adószám: 14168552-2-11
* Telefon: +36 (33) 460-142
* Internet: www.granarium.eu
* E-mail: info@granarium.eu
* Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-72958/2014.


7. Adattovábbítások


A jelen tájékoztatóban már meghatározottakon túl a Pánczél Szolgáltató Kft. jogosult a jelen tájékoztatóban meghatározott körben a részére átadott személyes adatokat, azok részére átadni, akik az átadott adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott módon jogosultak. Az érintett a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint megadott adatok megadásánál a jelen bekezdés szerinti adattovábbításhoz hozzájárul.
A Pánczél Szolgáltató Kft. az érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az általa kezelt adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére átadja.


8. Jogorvoslati lehetőségek


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével a törlését a www.granarium.eu honlapon igénybe vehető egyes szolgáltatásoknál jelzett módon, vagy a honlapon keresztül történő elektronikus kapcsolatfelvétel útján, illetve a szolgáltató székhelyére küldött írásbeli kérelem útján.
Az érintett kérelmére a Pánczél Szolgáltató Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Pánczél Szolgáltató Kft. költségtérítést állapít meg.
A Pánczél Szolgáltató Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Pánczél Szolgáltató Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1. a)  a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
2. b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
3. c)  a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Pánczél Szolgáltató Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Pánczél Szolgáltató Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Pánczél Szolgáltató Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
* Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
* Cím: 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
* Pf.: 1530 Budapest Pf. 5
* Telefon: +36 (1) 391-1400
* E-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentiek tudomásul vételét és közreműködését megköszönve, kellemes Nagysápon tartózkodást és kikapcsolódást kíván a Granárium Központ csapata!

Nagysáp, 2020. április 13.